PHXOS


Ο ηγούμενος της ιστορικής Μονής Λογγοβάρδας τής Πάρου ἀρχιμ. Χρυσόστομος διάδοχος καί συνεχιστής τού Οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου της Πάρου, πού και εκείνος κατήγγειλε συνεχώς τίς ενωτικές παραβάσεις του τότε φιλοπαπικού Πατριάρχου Αθηναγόρα...
Μήνυσις κατατεθεῖσα ενώπιον Της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ὑπὸ τοῦ ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Ν. Πήχου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζω­ο­δόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας Πάρου ὅπως λαβοῦσα γνῶσιν διαπιστώσῃ, ἀποκηρύξῃ καὶ καταδικάσῃ αὐτὰς ὡς ἀντικειμένας τῇ ὀρθῇ διδασκαλίᾳ τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας

«…Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ
 
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως αὐτὴ λειτουργεῖ δυνάμει τοῦ Συνοδικοῦ τόμου τοῦ 1850 καὶ τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 ἐκδοθέντων ἀμφοτέρων ὑπὸ τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως,

Εὐλογεῖτε.
Διὰ τῆς παρούσης καταθέτω ἐνώπιόν σας, ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν σκανδαλισμὸν ἐμοῦ προσωπικῶς, τῆς συνοδείας μου, κληρικῶν, μοναχῶν καὶ πλήθους κόσμου, ὁ ὁποῖος κλυδωνίζεται ταρασσόμενος ὡς ὑπὸ κυμάτων πολλῶν λόγῳ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἑτεροδιδασκαλιῶν, αἱ ὁποῖαι διετυπώθησαν κατὰ καιροὺς ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μὲ ἀποκορύφωμα τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον (ΑκΜΣ) τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης.

Ἐκ προοιμίου σᾶς ἀναφέρω, ὅτι τὰ ὅσα θὰ ἀναγνώσετε καταγγελλόμενα κατωτέρω δὲν εἶναι καρπὸς ἀντιπαθείας ἢ ἀπαρεσκείας εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου οὔτε κἂν πνεῦμα ἀντιλογίας ἢ ἄλλης τινὸς κακοθυμίας ἔναντι αὐτοῦ, ἡ νόμιμος δὲ προσφυγή μου εἰς Ὑμᾶς γίνεται καθηκόντως, μὲ πρόδηλον πνευματικὴν ἀνησυχίαν, μὲ πεποίθησιν ἀληθείας καὶ ἀπὸ ἔντονον καὶ δικαιολογημένον ἐνδιαφέρον.

Κατανοῶ ἀπολύτως ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον τελεῖ ὑπὸ αἰχμαλωσίαν. Ἡ σῴζουσα ἀλήθεια εἰς τὴν ἡνωμένην «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» εἶναι τὸ ζητούμενον, καὶ αὐτὸ ἐπιθυμοῦμε νὰ καταφανῇ χωρὶς φόβον καὶ πάθος. Ἐκ παραλλήλου ἡ ἀναίρεσις ὑφ᾽ Ὑμῶν τῶν διατυπωθεισῶν ἑτεροδιδασκαλιῶν θὰ προλάβῃ τὸ ἐπαπειλούμενον νέον σχίσμα εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας.


Ἀνασκοποῦντες λοιπὸν τὴν μέχρι σήμερον πορείαν τοῦ παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας θὰ παρουσιάσωμεν μερικὰ σημεῖα, διὰ τῶν ὁποίων στοιχειοθετοῦνται αἱ ἑτεροδιδασκαλίαι αὐτοῦ...


----------------------
DOXEIARIOY pGRHG Του  ηγούμενου της Ι. Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους  Αρχιμ. Γρηγορίου Αρχιπελαγίτη


Διάβασα στὸ Γεροντικό, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀρχαῖα βιβλία τοῦ μοναχικοῦ θεσμοῦ, ὅτι ὁ ἀββᾶς Μακάριος περπάτησε μέρες καὶ μέρες μέσα στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ βρῆ τὸ κηποταφεῖο τών μάγων του Φαραώ, τοῦ Ἰαννῆ καὶ τοῦ Ἰαμβρῆ.

Κι ἐγὼ χρόνια τώρα ψάχνω μὲ τὸν νοῦ μου νὰ βρῶ τὸ μεγαλύτερο νεκροταφεῖο τοῦ κόσμου. Εἶναι στὴν πολυάνθρωπη Ρωσσία; Εἶναι στοὺς ἀρχαίους λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς; Εἶναι στὴν εὐδαίμονα Ἀμερική;
Καὶ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς συλλογισμούς, καλοὺς καὶ κακούς, κατέληξα σὲ ἕνα πολὺ πικρὸ συμπέρασμα. Εἶναι, μὴ τρομάξετε, οἱ Επίσκοποί μας εδώ στὴν Ἑλλάδα...

Χαλάει ὁ κόσμος, γκρεμίζονται τὰ πάντα (ἀκόμη καὶ εὐκτήριοι οἶκοι Ἰεχωβάδων καὶ δαιμονολατρῶν γίνονται μὲ τὶς εὐλογίες τῶν κρατούντων! )·

Κι΄αυτοί , οὔτε μιλιὰ οὔτε λαλιά.

Κατήντησαν σὰν τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν· μήτε βλέπουσι μήτε ἀκούουσι μήτε λαλοῦσι! Οἱ τάφοι τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ὁσίων πάντα λαλοῦν, θαυματουργοῦν, πληροφοροῦν, εὐωδιάζουν. Ἔχουμε σήμερα, δυστυχῶς, στὴν Ἐκκλησία ἕνα ζωντανὸ κοιμητήριο, ὅπου οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι...
-------------------OXagogiἘπίμονα προβάλλεται σήμερα ἡ ἀνάγκη γιὰ «σεξουαλικὴ ἀγωγή» τῶν παιδιῶν μας, στὸ πλαίσιο μάλιστα τῆς σχολικῆς τους παιδείας. Ὅπως σὲ πολλοὺς ἄλλους τομεῖς τῆς ζωῆς μας μάθαμε νὰ ἀκολουθοῦμε τυφλὰ τὴν «πολιτισμένη» Δύση, ἔτσι καὶ στὸ θέμα αὐτό. Ὁ φόβος μας εἶναι πάντα νὰ μὴν ὑστερήσουμε ἀπέναντί της.

Γι᾿ αὐτὸ ἀντιγράφουμε πάντα πρόθυμα τὸν προβληματισμὸ καὶ τὶς μεθόδους της. Ἑπόμενο, λοιπόν, νὰ θεωροῦμε ἀπαραίτητο ὁ «διαφωτισμὸς» νὰ προχωρήσει καὶ στὴν προβληματολογία τοῦ «γενετησίου ἐνστίκτου». Βέβαια, τὸ τί διδάσκει ἡ Δύση σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτό, δὲν φαίνεται νὰ θεωρεῖται πρωταρχικῆς σημασίας.

Γιατί δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Δύση – καὶ μεῖς μαζί της, ἀφοῦ εἴμαστε κομμάτι της – κλυδωνίζεται σὲ μία λαίλαπα πανσεξουαλισμοῦ. Ὁ «φροϋδισμὸς» ἔχει καταστεῖ κυρίαρχη ἰδεολογία στὴν ἐποχή μας.

Ἡ προτεραιότητα δίνεται στὸ σεξουαλικὸ ἔνστικτο καὶ στὴν κτηνώδη ὁρμή. Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα κατήντησε ὑποτιμημένη ἀξία καὶ ἀντικείμενο-ὄργανο ἡδονῆς.


Μέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ κλίμα διαμορφώνεται τὸ περιεχόμενο τῆς «σεξουαλικῆς» διαφώτισης τοῦ Eὐρωπαίου ἀνθρώπου.

Ἔρχεται ὅμως ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων ἡ φωνὴ τοῦ  θεόπτη Ἀποστόλου Παύλου νὰ μᾶς παρουσιάσει τὴν «σεξουαλικὴ ἀγωγή», ὅπως (πρέπει νὰ) διδάσκεται στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή  στὸ «σχολεῖο» τῆς Ἐκκλησίας.

Παραθέτουμε τὸ σχετικὸ κείμενό του:

---------------------------

 

doxiariouGRHGOR

 

Ο Ηγούμενος της Δοχειαρίου, για "πρόσφυγες", Ισλάμ, Πάπα, τζαμιά .. "Λύσσαξαν να καταστρέψουν Ελληνισμό και Ορθοδοξία. Βρέ, δὲν ἀκοῦτε πού τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας; "
Ὁ Θεός, ὅταν δημιούργησε τὸν αἰσθητὸ Παράδεισο, οὔτε στὴν Εὐρώπη τὸν ἔστησε, οὔτε στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ στὴν Ἀνατολία. Πῶς λοιπόν σήμερα ἀπὸ τὴν πάμπλουτη αὐτὴν χώρα τής Ανατολής ἔχουμε πρόσφυγες στὴν Ἑλλαδίτσα μας;

Καὶ αὐτὸ φαίνεται μὲ μία ματιὰ ποὺ τοὺς ρίχνεις.

 

Paidagogos Islam

 

Βλέπεις να έχουν κινητά τῆς τελευταίας τεχνολογίας, ἡ χανούμισσα κολὰν παντελόνι, τσεμπέρι καὶ τσιγάρο. Δυστυχῶς στὴν ἐποχὴ τοῦ Μωάμεθ δὲν ὑπῆρχε τὸ μακιγιάρισμα, γιὰ νὰ τὸ ἀπαγορεύση, καὶ σήμερα καλοφροντισμένες ἐμφανίζονται στὸν χῶρο μας. Περισσότερο ἀπὸ 600 χρόνια οἱ πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν νὰ διώξουν τὸν μουσουλμανισμὸ καὶ νὰ διώξουν τὰ τζαμιά.

Καὶ σήμερα πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ εἶναι περισσότεροι οἱ μουσουλμάνοι στὴν χώρα μας ἀπὸ τοὺς Ορθοδόξους χριστιανούς...

Ἀπὸ αἰῶνες τώρα ὁ ίδιος ο  Θεὸς μοίρασε τὰ ἔθνη καὶ στὸ καθένα ἔδωσε τὸ κομμάτι του ( τήν γή του, αλλά και τα σύνορα της χώρας του όπως σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος στήν ομιλία του πρός τούς Αθηναίους ).

Εγώ δὲν πάω στὴν πατρίδα τους νὰ τοὺς πολεμήσω, ἀλλὰ δὲν τοὺς θέλω στὴν χώρα μου. Εἶναι σωβινισμὸς αὐτό ;
----------------------SERAFEIM 1

Παλαιός δικηγόρος  καί άριστος  Νομικός ο μητροπολίτης Πειραιώς, ξέρει ακριβώς τί λέει αποφεύγοντας Νομικές παγίδες πού κάποιοι καραδοκούν να του στήσουν...
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Φαλήρου, Δραπετσώνας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Σεραφείμ, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Σπύρο Χαριτάτο.

Πυρά του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ κατά του υπουργού Παιδείας και της ΝΔ, μέσω του Αlpha 989.

Χαρακτήρισε «βίαιη προσπάθεια επιβολής της διεμφυλικής αντίληψης σε παιδιά» την σχετική «θεματική εβδομάδα» στα σχολεία. «Απενοχοποιεί μια τραγική έκπτωση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Αύριο μπορεί να συμβεί με την παιδοφιλία ή την κτηνοβασία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου για «διγλωσσία» και ότι «κοροϊδεύει την κοινωνία». Είπε, ωστόσο, ότι η θεματική εβδομάδα δεν είναι απορριπτέα στο σύνολό της.

Για το μάθημα των θρησκευτικών, είπε πως το Κράτος θέλει να επιβάλει μια «θρησκειολογική σούπα».

«Η διδασκαλία 9 θρησκειών πάνω σε παιδάκια 9 χρόνων,  οδηγεί σε απόλυτη σύγχυση», υπογράμμισε. Διεμήνυσε πως η Εκκλησία θα αντιδράσει με κάθε έννομη δυνατότητα, αν δεν στεφθεί με επιτυχία ο διάλογος...
----------------------OMO 22

Οί βελάδες τούς έλειπαν...

 


«…Με το παρακάτω κείμενό μας, πού είναι παρμένο από μία ομιλία ON – AIR της εκπομπής «Ράδιο – Παράγκα» δέν θα κάνουμε εδώ λόγο ἀπολογητικό, οὔτε ἐπιθετικό, αλλά απλώς θα καταθέσουμε τήν μαρτυρία και την θέση τῆς Ορθόδοξης Ἐκκλησίας μας πάνω στο θέμα «γάμοι ομοφυλοφίλων»…

Γιατί δυστυχώς όλη αὐτή ἡ ἱστορία, πού εἶναι τραγική γιά την Ορθόδοξη Χριστιανική ἐμπειρία μας, τοῦ λεγόμενου «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού εἶναι κάτι ἀπαράδεκτο γιά ὅλους μας, μπορεῖ σιγά-σιγά νά επιβληθεί σε λίγα χρόνια ώς μιά «κοινή συνείδηση» και αποδεκτή ως κάτι το συνηθισμένο...

Βλέπετε, πρίν ἀπό μερικές 10ετίες, οὔτε κουβέντα δέν γινόταν γιά μιά ἐπίσημη παρουσίαση τέτοιων τραγελαφικῶν καταστάσεων καί διαστροφῶν. Τά λέγανε όλοι, «ανομολόγητα και αλλόκοτα πάθη…»Yioga

" Άσκηση"  Γιόγκα ! Δυστυχώς τρελλαθήκαμε...


«…Ἐδῶ καί μερικές δεκαετίες ἡ Γιόγκα, μέ τίς διάφορες μορφές καί ὑποκατηγορίες της, ἔχει κάνει δυναμική τήν ἐμφάνισή της στήν ἑλληνική πραγματικότητα, παρουσιαζόμενη κατά κανόνα ὦς μία ἰδιαίτερη φυσική ἄσκηση, πού σχετίζεται μέ τήν εὐεξία τοῦ σώματος καί τοῦ πνεύματος. Ὁ συνδυασμός αὐτός ἀκούγεται δελεαστικός στό σημερινό δυτικοῦ τύπου ἄνθρωπο, κινώντας του, τό ἐνδιαφέρον καί τήν περιέργεια.

Κάποιες μορφές τῆς γιόγκα δέν παρουσιάζονται μόνο ώς γυμναστική, ἀλλά καί ώς ἐναλλακτικό μέσο θεραπείας διαφόρων παθήσεων (ὄπως ἀρθρίτιδα, ἄσθμα, διαταραχές ὄρεξης, γαστρεντερικές διαταραχές, μυοσκελετικοί πόνοι, κατάθλιψη, ἄγχος, μέχρι καί καρκίνος ! ), σέ καταφανή ἀντίθεση μέ τή γενικῶς καί διεθνῶς παραδεδεγμένη ἰατρική ἐπιστήμη.

Εἶναι ἀπολύτως διαφωτιστική σχετικά μέ τόν τρόπο παρουσίασης τῆς γιόγκα, ἡ παρακάτω περιγραφή πού ἐντοπίσαμε σέ διαδικτυακή διαφήμιση μαθημάτων γιόγκα, ακούστε τί λένε:

«Σέ ὅλο τόν κόσμο, οἱ ἄνθρωποι ἀνεξαρτήτως φύλου, καταγωγῆς καί θρησκείας κάνουν γιόγκα γιά νά νιώσουν χαρά, ἐλευθερία καί ἀγάπη. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔρχονται στή γιόγκα προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα - στρές, κατάθλιψη, πόνος στή μέση, ἀναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα πεπτικοῦ ἤ νευρικοῦ συστήματος.»

Ἡ παρουσίαση τῆς γιόγκα, μίας κατεξοχήν θρησκευτικῆς πράξης, ὦς μορφή γυμναστικῆς καί θεραπείας, καί ἡ ἀπόκρυψη τῆς ἀπόλυτης σύνδεσής της μέ τή λατρεία τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, τήν ἔχει κάνει σήμερα ἀποδεκτή ἀπό μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας μας.

Ὅμως, τά ὅσα ἐνδιαφέροντα ἀκούσαμε ἀπό τούς προηγούμενους ὁμιλητές του συνεδρίου πού γίνεται σήμερα, φανερώνουν ὅτι ἡ πρακτική αὐτή δέν εἶναι καί τόσο ἀθώα ὅσο προβάλλεται.

Ἐρευνώντας τό Λεξικό της Ὀξφόρδης γιά τίς παγκόσμιες θρησκεῖες θά δοῦμε ὅτι, ὦς γιόγκα ὁρίζονται «τά μέσα καί οἱ τεχνικές γιά νά μεταβάλλεται ἡ συνειδητότητα καί γιά νά ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀπελευθέρωση (μόκσα) ἀπό τό κάρμα καί τήν μετεμψύχωση (σαμσάρα) στίς Ἰνδικές θρησκεῖες. Σήμερα ἡ γιόγκα εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Ἰνδουισμοῦ. Σπουδαῖοι σύγχρονοι Ἰνδουιστές παρουσιάζουν – συνιστοῦν διάφορα εἴδη γιόγκα.»

Ἑπομένως, καί ἀπό τίς οὐδέτερες πηγές, τίς μή χριστιανικές ἤ ἰνδουιστικές, γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό ὅτι ἡ γιόγκα εἶναι καθαρά θρησκευτική πράξη....

----------------  NEA-SHMAIA


ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΗΜΑ


Οί σελίδες αυτές ανοίχθηκαν γιά τήν φιλοξενία άρθρων επάνω σέ θέματα πού άπτονται τής Ορθοδόξου πίστεως. Τά άρθρα αυτά καθώς καί οί διαμαρτυρίες πιστών ανθρώπων οφείλουν να ευρίσκονται μέσα στά όρια τής Χριστιανικής ευπρέπειας καί ευγένειας. Εμπαθή καί επιθετικά άρθρα εναντίον προσώπων καί θεσμών θά αποκλείονται. Πιθανές ορθογραφικές διορθώσεις σέ τόνους καί στίγματα καθώς καί πιθανή ελεύθερη μετάφραση δυσνόητων λέξεων πού δυσκολεύουν τήν ωραία καί κατανοητή εμφάνιση τών κειμένων καί πού όμως δέν θα αλλάζουν το κεντρικό νόημα νά
θεωρούνται επιτρεπτές καί αυτονόητες... 

( * ) σχόλια kivotoshelp ) 
                                   

 OrthodoxBHMA